Tag: சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் யாழ் போதனா வைத்தியசாலைக்கு விஜயம்!

சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் யாழ் போதனா வைத்தியசாலைக்கு விஜயம்!

சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் யாழ் போதனா வைத்தியசாலைக்கு விஜயம்!

இலங்கை சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் யாழ் போதனா வைத்தியசாலைக்கு விஜயம்! இலங்கை சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் அசேல குணவர்தன தலைமையிலான மத்திய சுகாதார அமைச்சின் ...